понеділок, 11 червня 2012 р.

СПЕЦИФІКА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 М.М. Стадник,
доктор філософських наук, професор,
професор кафедри політичної аналітики і прогнозування
Національної академії державного управління
при Президентові України


(рецензія на монографію Заяць Н.В. «Народне представництво: сутність, суб’єкти та особливості здійснення в Україні»)
Тема монографії Заяць Н.В. «Народне представництво: сутність, суб’єкти та особливості здійснення в Україні» є актуальною та значимою як з точки зору соціально-політичної теорії, так і сучасної практики державотворення. На тлі глобальних зрушень, які характеризують кінець ХХ – початок ХХІ століття, відчутно проявляються дві головні, доволі суперечливі, тенденції державного будівництва. Перша з них полягає у прагненні до підтримки виборцями легітимних представницьких органів влади з метою реалізації політики щодо розвитку всіх сфер суспільного життя (економічної, політичної, духовної), формування глобального соціуму і управління, друга тенденція пов’язана з етнічним ренесансом, утвердженням та розвитком на демократичних цінностях громадянського суспільства, одним із суб’єктів якого виступає народне представництво.

У вітчизняній науковій літературі на сьогодні відсутні цілісні соціально-політологічні та юридичні дослідження у сфері державного управління, присвячені вивченню вітчизняної системи представницької влади, яка має давні і глибокі витоки, що живилися як власним досвідом народоправства, станового та народного представництва, так і досвідом формування та функціонування представницьких органів державної влади сусідніх народів, який поширювався й на Україну. У даному контексті монографія Заяць Н.В. є однією з перших спроб концептуально відповісти на фундаментальні питання, що є назрілими в сучасному державотворенні у зв’язку з реформуванням суспільних відносин та розвитком демократичних процесів.

Структура наукової роботи обґрунтована дослідницькою логікою автора та не викликає сумніву. Заслуговує на особливу увагу якісне та професійне застосування різноманітних дослідницьких стратегій, сучасної філософської методології. Конструктивним є також те, що авторка не просто сформулювала в монографії фундаментальну базу літературних джерел, а й ввела до наукового обігу джерела зарубіжних дослідників.

У першому розділі монографії сформовано категоріальний ряд та теоретико-методологічну базу дослідження, з’ясовано сутність інституту народного представництва. Оскільки це поняття полісемантичне, то автор виявляє та аналізує різні історичні етапи та форми народного представництва.

Другий розділ монографії присвячений розкриттю сутнісних характеристик народного представництва, його еволюції, форм і видів в умовах глобалізації. Тут же осмислюються перспективи нового підходу до реалізації представницьких відносин, підкреслюється, що народне представництво є важливим елементом у структурі публічно-політичних прав громадян третього покоління, оскільки право громадян на представництво виходить із конституційної концепції суверенітету народу, відповідно до якої народ має право здійснювати державну владу як безпосередньо, так і через своїх представників.

Третій розділ монографії розкриває особливості здійснення компетенції органів народного представництва в Україні, де охарактеризовано систему народного представництва в Україні, функціональну основу Верховної Ради України як вищого представницького органу, внутрішню організацію представницьких органів України та форми муніципального народного представництва.

Четвертий розділ розкриває концептуальні ідеї реалізації народного представництва в сучасній Україні, детермінуючою основою якого, на думку автора, є забезпечення реального впровадження у державно-правову практику України інституту конституційно-правової відповідальності представницьких органів і посадових осіб публічної влади. Важливим у процесі утвердження народного представництва є конкретизація конституційно-правової і політичної відповідальності Парламенту, Уряду, Президента, органів місцевого самоврядування тощо.

В цілому монографія Заяць Н.В. «Народне представництво: сутність, суб’єкти та особливості здійснення в Україні» – змістовна і цікава робота, в якій представлений соціально-політичний та юридичний погляд на процес утвердження народного представництва в Україні. Можливо, деякі міркування автора видаються контраверсійними (утвердження народного представництва не завжди підкоряється прагматичним законам) – але тим і цікавий погляд науковця, який, не виходячи за межі класичної гуманітарної традиції, пропонує принципово нове, самобутнє та оригінальне, звертає увагу на ті важливі моменти, які раніше не відзначалися дослідниками.

Монографія Заяць Н.В. «Народне представництво: сутність, суб’єкти та особливості здійснення в Україні» відповідає вимогам до такого роду публікацій, містить елементи наукової новизни, а тому є важливим науковим дослідженням, що розкриває процес утвердження демократичних цінностей в українському суспільстві.

1 коментар:

Анонім сказав...

purchase phentermine online buy phentermine online in australia - buy phentermine online us pharmacy